دسته بندی

پرورش مهارتهای هوش و استعداد تحلیلی

پرورش مهارتهای هوش و استعداد تحلیلیپرورش هوش و استعداد تحلیلی 

(معرفی دبیر عبدالرضا اسفندیاری)


همه دانش آموزان مقطع ششم و نهم می دانند که میزان هوش و توانایی های تحلیلی نشانه موفقیت و یا عدم موفقیت در آینده  نیست .  بلکه استعداد هر انسان مانند بذری است که خداوند در درون او کاشته و مهمترین وظیفه هر موجود زنده بارور کردن این بذر و یا همان استعداد ویژه ای است که به او سپرده شده است . می خواهم این حقیقت را بگویم که موفقیت و عدم موفقیت در آزمون های هوش و استعداد تحلیلی نشانه برتری و موفقیت آنهایی نیست که دراین آزمونها نمره قبولی میگیرند . امّا  در سالهای اخیر یک رویه جدید به نام آزمون های هوش و استعداد تحلیلی  در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد که دانش آموزا ن عمدتاً در آن شرکت میکنند و البته خوب است . چرا که به چالش کشیدن خودمان  در یک هماوردی برای آینده ای که پر از رقابت است در هر صورت مفید فایده است . 

آزمونهای استعداد تحلیلی و هوش  در دو بخش کلامی و غیر کلامی برگزار میشود . این آزمونها به طور عمده از آزمونهای استاندارد هوش که تا کنون در مجامع روانشناسی مورد تایید است انتخاب میشوند . اما به طور کل  این آزمونها بر اساس  توانمندیهای شناخته شده مغز انسان  طراحی میشوند . که عبارتند از :
 
 • تشخیص الگوها (Pattern recognition)
 • قدرت حافظه کوتاه مدت (Short-Term memory)
 • استفاده فرد از واژه‌ها (Vocabulary)
 • سرعت محاسبه فرد (Computational speed)
 • درک روابط یا جبر (Algebra)
 • اطلاعات عمومی (General Knowledege)
 • محاسبات ریاضیات (Arithmetic)
 • درک فضایی (Spatial ability)
 • منطق (Logic)
 • تلفظ (Spell)
 • با این همه یادتا ن باشد که شخصیت انسان فقط به دو مورد هوش های کلامی و غیر کلامی ختم نمی  شود و بر اساس نظریه هوش های چند گانه  می توان به :

     
 • هوش جسمانی: Physical Intelligence, PI
 • هوش عقلانی: Intellectual Intelligence, II
 • هوش معنوی: Spiritual Intelligence, SI

اشاره کرد.. تا به اینجا هدفم این بود که خودتان را باور کنید . بدانید که خداوند بزرگ به تک تک ما نوعی توانایی داده است . اگر آنها رابه کار بگیریم به انسانی شایسته تبدیل خواهیم شد که هم برای خودمان  و هم برای جامعه مفید فایده خواهیم بود. 

معرفی دبیر کار بَلد

یکی از دبیران کارآمد که می توان شما را در این چالش بزرگ یاری کند جناب آقای عبدالرضا اسفندیاری است. او 22 سال سابقه دارد . (مدارسی همچون بنت  الهدی ، فردوسی ،  کانونهای شهر ستان بهشهر و شهر های نکاء و رستم کلاه در سایقه کاری این دبیر بزرگوار است.) اخیراً با شروع این آزمونها در برنامه امتحانا ت آموزش و پرورش ایشان نیز  شروع به مطالعه و تواماً تدریس در این زمینه نموده اند و تا جایی که من می دانم و از دانش آموزان موفق او شنیده ام . دبیر مسئولیت پذیر و تلاشگر ی است . او موفقیت خود را در موفقیت و رضایت  دانش آموزانی می داند که نزد او روشهای خلاقانه حل مسائل هوشی و استعداد تحلیلی و ترکیبی را می آموزند. چند وقت پیش از او خواستم که تعداد ی سوال مربوط به هوش و استعداد تحلیلی که تصور میکند نمونه ای از آزمونهای واقعی باشد  به عبارتی تجربه ایشان در تکنیک جمعبندی را به همه دانش آموزان عرضه کند . شاید کمکی باشد که دانش آموزان بدانند که  نمونه پرسشها از دیدگاه یک دبیر مجرب چیست ؟ 

آقای دبیر با روی باز پذیرفت که تجربه نهایی خود را در اختیار همه قرار دهند..  او دو گونه سوال  تالیف و تدوین کردند اینکه می گویم تالیف منظورم که خودشان آن پرسشها را طراحی کرده اند  و در جای دیگری نیست و تعدادی  پرسش نیز به انتخاب ایشان تدوین شد که معتقد هستند می تواند نمونه ای از آزمونهایامسال (99) باشد. این پرسشها در زیر خدمتتان ارائه خواهد شد.


پرسشها در 10 صفحه می باشد . لطفاً به صفحه بندی توجه نکنید.


کاری از گروه مطالعاتی کتابسای دانشجو بهشهر
www.ketabdaneshjoo.ir